e-äriregistris saab vaadata kõigi Eesti äriühingute, mittetulundusühingute, sihtasutuste, korteriühistute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate andmeid. Registrikaart, maksuvõla info ja lihtandmed on TASUTA! Otsi ettevõtjat või riigiasutust:
Euroopa ettevõtete andmed, aruanded ja ettevõtetega seotud isikute andmed vaid ühe infopäringu kaugusel. Nüüd võimalik andmeid tellida ka ilma lepingu sõlmimiseta!
Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab registrile esitada majandusaasta aruandeid ja dokumente elektrooniliselt. Portaali kaudu saab esitada avaldusi uue juriidilise isiku registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks.
Kinnistuportaal võimaldab elektrooniliselt koostada ja esitada kinnistamisavaldusi ning jälgida esitatud avalduste menetlusinfot reaalajas.
e-arveldaja on kasutajasõbralik veebipõhine raamatupidamistarkvara, mis aitab ettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada. Tarkvara asub e-äriregistri ettevõtjaportaalis ja seda saavad kasutada nii ettevõtjad ise, kui nende poolt volitatud isikud.
Kinnistusraamatu andmete avalikkus tagab kinnisasjade käibes õiguskindluse ja maandab kinnisvaratehingute riskid. Kinnistusraamatusse kantud andmetega saab igaüks ise tutvuda e-kinnistusraamatu kaudu.
Karistusregistrisse kantakse andmed kõigi Eestis karistatud isikute ja nende karistuste kohta. Kehtivad registriandmed on avalikud ja iga isik saab nende andmetega tutvuda.
Infosüsteem, mis võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt. E-toimiku kaudu saab esitada menetlejale dokumente ja jälgida menetluse käiku.
Riigi Teataja on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne. Riigi Teataja on ametlik ja usaldusväärne, kasutamine on mugav ja kõigile tasuta. Veebilehe suurimaks väärtuseks on kehtiv õigus iga ajahetke seisuga.
Ametlike Teadaannete lehel avaldatakse kõik teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Teadaandeid saab soovitud märksõna järgi otsida ja need on kõigile tasuta kättesaadavad.
RIK on keskne hankija ministeeriumite, nende haldusala asutuste ning Riigikantselei kontoriarvutite ja monitoride soetamisel.
Laevakinnistusraamat, Abieluvararegister, E-Notar, E-Arest, Pärimisregister, Ettevõtte asutamise API, X-tee Generaator.